Εγγραφή για e-mail
Ανακοίνωση
1.79599
2.32757
1.95583
2.00660

Вход за взискатели
Потребител:
Парола:

Αμοιβές

Σπίτι » Αμοιβές

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΜΟΙΒΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΝΟΜΟ ΠΕΡΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ

Δημοσιεύθηκε στην: Κρατική εφημερίδα, τεύχος 35/28 Απριλίου 2006

 Κεφάλαιο Α΄

Απλές αμοιβές

1. Για την έκδοση εκτελεστού τίτλου, σε είκοσι (20) λέβα.

2. Για πλήρη εξεύρεση περιουσιακών στοιχείων οφειλετών, προσκόμιση στοιχείων, εγγραφών, βιβλίων κλπ., καθώς και για την εξακρίβωση του τρόπου εκτέλεσης από τον ιδιωτικό δικαστικό επιμελητή, σε πενήντα (50) λέβα.

3. Για κάθε πληροφορία σχετικά με τον οφειλέτη και την περιουσία του, σε πέντε (5) λέβα.

 

4. Για την αποστολή, μέσω ταχυδρομείου, κλητήριου θεσπίσματος, αντίγραφου της έφεσης, γραπτής ειδοποίησης και βιβλίων, σε δέκα (10) λέβα.

5. Για την επίδοση κλητήριου θεσπίσματος, αντίγραφου της έφεσης, γραπτής ειδοποίησης και βιβλίων, περιλαμβανομένης και επίδοσης γραπτής δήλωσης του απαιτητή, σύμφωνα με τον άρθρο 398β, παρ. 2 και 3 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (ΚΠΔ), σε είκοσι (20) λέβα.

6. Για τη σύνταξη πιστοποιητικού ή βεβαίωσης, σε πέντε (5) λέβα.

7. Για την έκδοση αντιγράφου έκθεσης, που συντάχθηκε από τον ιδιωτικό δικαστικό επιμελητή εφόσον αυτή έχει  ένα μόνο φύλλο, σε δύο (2) λέβα, και αν το αντίγραφο έχει περισσότερα από ένα φύλλα για κάθε επόμενο φύλλο σε ένα (1) λεβ.

8. Για τη σύνταξη αντιγράφου του εκτελεστού τίτλου σε δέκα (10) λέβα.

Σημείωση. Για τη σύνταξη αντιγράφου του εκτελεστού τίτλου και την παράδοσή του στο αρμόδιο δικαστήριο σε είκοσι (20) λέβα.

9. Για την επιβολή συντηρητικής κατάσχεσης χωρίς τη σύνταξη καταλόγου, περιλαμβανομένης και κατάσχεσης επί του μεριδίου σε εμπορική εταιρεία, σύμφωνα με τον 398β, παρ. 1 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (ΚΠΔ), σε δεκαπέντε (15) λέβα.

10. Για υποβολή αίτησης προς τον δικαστή για την λήψη ή απόρριψη ασφαλιστικών μέτρων σε δεκαπέντε (15) λέβα.

11. Για τη σύνταξη δήλωση του απαιτητή σε πενήντα (50) λέβα.

12. Για τη σύνταξη έκθεσης για το ύψος του χρέους από τον ιδιωτικό δικαστικό επιμελητή σε τριάντα (30) λέβα.

13. Για έγερση αγωγής για δικαστική διανομή σε τριάντα (30) λέβα.

14. Για εξουσιοδότηση του απαιτητή να υποβάλει αίτηση προς το αρμόδιο δικαστήριο της  περιφέρειας, όπου εδρεύει η εταιρεία, για την διαγραφή της,  σύμφωνα με τον άρθρο 398β, παρ. 2 και 3 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (ΚΠΔ), σε είκοσι (20) λέβα.

15. Για την πώληση μετατρέψιμων αξιογράφων σε εκατό (100) λέβα.

16. Για τη διενέργεια ορισμένης πράξης που προβλέπεται στο κεφάλαιο 45 του ΚΠΔ σε πενήντα (50) λέβα.

Σημείωση. Στο ίδιο ποσό ανέρχεται η αμοιβή για τη δημιουργία προσωπικών επαφών και παράδοση παιδιού.

17. Για την παραχώρηση και ανάθεση είσπραξης οφειλών ή αντί πληρωμής σε είκοσι (20) λέβα.

18. Για την εκτέλεση ασφαλιστικών μέτρων οι αμοιβές καταχωρήθηκαν στο αρμόδιο κεφάλαιο.

19. Για έγγραφα και πληροφορίες σχετικά με πλειστηριασμό ή πώληση, σύμφωνα με τον Νόμο περί Ειδικών Ενεχύρων (ΝΕΕ) σε είκοσι (20) λέβα.

 Κεφάλαιο Β’.
Αναλογικές αμοιβές

20. Για την περιγραφή και εκτίμηση κινητής ή ακίνητης περιουσίας, περιλαμβανομένων και μετατρέψιμων αξιογράφων, προστίθεται ποσοστό αμοιβής ένα και πενήντα τοις εκατό (1,5 %) επί του ποσού απαίτησης, αλλά όχι λιγότερο από πενήντα (50) λέβα.

Σημειώσεις:

1. Σε περίπτωση που ο απαιτητής ζητήσει την περιγραφή για ποσό λιγότερο από το ποσό απαίτησης, η αμοιβή υπολογίζεται επί του ίδιου ποσού.

2. Σε περίπτωση που η διαφορά της περιουσίας που περιγράφηκε είναι μεγαλύτερη προστίθεται και αμοιβή επί της διαφοράς.

3. Σε περίπτωση που η εκτέλεση μεταφέρεται σε άλλη περιουσία, άσχετα αν είναι κινητή ή ακίνητη, δεν προστίθεται άλλη αμοιβή αν δεν έγινε περιγραφή.

21. Για την ενέργεια αναγκαστικής ή συντηρητικής κατάσχεσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΝΕΕ η αμοιβή ανέρχεται σε δυο  τοις εκατό (2%) επί του ποσού απαίτησης αλλά όχι λιγότερη από πενήντα (50) λέβα.

Σημείωση. Μετά από πλειστηριασμό η αμοιβή επιβαρύνει τον αγοραστή.

22. Για την αποκατάσταση της ιδιοκτησίας επί ακινήτου η αμοιβή ανέρχεται σε ένα τοις εκατό (1%) επί της τιμής του ακινήτου αλλά όχι λιγότερη από διακόσια (200) λέβα.

Σημειώσεις:

1. Σε περίπτωση που η τιμή του ακινήτου δεν αναφέρεται στον εκτελεστό τίτλο η αμοιβή υπολογίζεται βάσει της φορολογικής αξίας σύμφωνα με τον Νόμο περί Φορολογίας Ακινήτων.

2. Για την αποκατάσταση της ιδιοκτησίας μετά από πλειστηριασμό η αμοιβή επιβαρύνει τον αγοραστή.

3. Για την αποκατάσταση της ιδιοκτησίας επί οικογενειακής κατοικίας σε πενήντα  (50) λέβα.

23. Για τη σύνταξη εντάλματος για ανάθεση ακινήτου η αμοιβή ανέρχεται σε ένα και πενήντα τοις εκατό (1, 5%) επί της αγοραστικής τιμής του ακινήτου αλλά όχι λιγότερη από πενήντα (50) και μεγαλύτερη από τρεις χιλιάδες (3000) λέβα.

Σημείωση. Η αμοιβή επιβαρύνει τον αγοραστή.

24. Για την εκτέλεση πλειστηριασμού σύμφωνα με τις διατάξεις του ΝΕΕ ή του ΚΠΔ η αμοιβή ανέρχεται σε δύο τοις εκατό (2%) επί της αγοραστικής τιμής του ακινήτου αλλά όχι λιγότερη από πενήντα (50) λέβα.

Σημείωση. Σε περίπτωση μοιράσματος η αμοιβή επιβαρύνει τους κληρονόμους ανάλογα με τα μερίδιά τους.

25. Για τη φύλαξη περιουσίας ή αποζημίωσης επί ακίνητης περιουσίας, ύστερα από  περιγραφή και εκτίμηση ο δικαστικός επιμελητής δικαιούται τα παρακάτω ποσά:

α) όταν η περιουσία δεν επιφέρει έσοδα – από 50 μέχρι 100 λέβα για κάθε μήνα,

β) όταν, εκτός από τη φύλαξη, εκτελεί και διαχείριση της περιουσίας – προστίθεται το ποσοστό αμοιβής είκοσι τοις εκατό (20%) επί του ακαθάριστου μηνιαίου εισοδήματος για το διάστημα της φύλαξης αλλά όχι λιγότερο από πενήντα (50) λέβα.

26. Για την εκτέλεση κατάσχεσης η αμοιβή καθορίζεται με την παρακάτω κλίμακα:

α) μέχρι 100 λέβα - 15 λέβα;

β) από 100 μέχρι 1000 λέβα - 15 λέβα + 10 % για το πλεόνασμα άνω των100 λέβα,

γ) από 1000 μέχρι 10 000 λέβα - 105 λέβα + 8 % για το πλεόνασμα άνω των 1000 λέβα,

δ) από 10 000 μέχρι 50 000 λέβα - 825 λέβα + 6 % για το πλεόνασμα άνω των 10 000 λέβα,

ε) από 50 000 μέχρι 100 000 λέβα - 3225 λέβα + 4 % για το πλεόνασμα άνω των 50 000 λέβα,

ζ) άνω των 100 000 λέβα - 5225 λέβα + 2 % για το πλεόνασμα άνω των 100 000 λέβα.

Σημειώσεις:

1. Σε περίπτωση μερικής κατάσχεσης η αμοιβή υπολογίζεται για όλο το ποσό αλλά ο δικαστικός επιμελητής δικαιούται το ανάλογο με το ποσό που κατασχέθηκε μερίδιο.

2. Σε περίπτωση κατάσχεσης για πληρωμές που γίνονται κατά διαστήματα, περιλαμβανομένης και συντήρησης, η αμοιβή καταβάλλεται ανά κάθε έξι μήνες επί όλου του ποσού για την περίοδο αυτή με εξαίρεση όταν το ποσό απαίτησης αναφέρεται σε προηγούμενη περίοδο.

3. Την αμοιβή επί των ποσών κατά την προσχώρηση απαιτητών δικαιούται μόνο ο ιδιωτικός δικαστικός επιμελητής που συγκέντρωσε το ποσό των απαιτητών που προσχώρησαν.

4. Από την αμοιβή για εκτέλεση πληρωμής αφαιρείται η καταβαλλόμενη αμοιβή του  σημείου 20 για την περιγραφή.

27. Για την εκτέλεση ασφαλιστικών μέτρων, εκτός από τις περιπτώσεις στο κεφάλαιο Α΄ καταβάλλονται οι αμοιβές που προβλέπονται για ανάλογες ενέργειες σ’ αυτό το κεφάλαιο.

 Κεφάλαιο Γ΄.
Πρόσθετη αμοιβή

28. Αν η επίδοση ή η εκτέλεση γίνεται νύχτα ή Κυριακή ή άλλη κατά νόμο εξαιρετέα  ημέρα η αμοιβή του δικαστικού επιμελητή καθώς και των προσώπων που συμμετέχουν στις πράξεις προσαυξάνεται κατά πενήντα τοις εκατό (50%).

Σημείωση. Ο δικαστικός επιμελητής δε δικαιούται πρόσθετης αμοιβής για την εκτέλεση των πράξεων στα σημεία  20 - 24.

Κεφάλαιο Δ΄.
Προπληρωμένες αμοιβές

29. Ο απαιτητής καταθέτει προκαταβολικά τις παρακάτω αμοιβές:

α) απλές πληρωμές,

β) αναλογικές αμοιβές, εξαιρουμένης της αμοιβής στο σημείο 26,

γ) πρόσθετη αμοιβή,

δ) πρόσθετες δαπάνες.

Σημειώσεις:

1. Σε περίπτωση που ο ιδιωτικός δικαστικός επιμελητής παρουσιάστηκε στον τόπο της αναγκαστικής εκτέλεσης και η εκτέλεση αναβλήθηκε μετά από αίτηση του εντολέα, το καταβαλλόμενο ποσό δεν επιστρεφεται, ενώ για τη συνέχιση της εκτέλεσης καταβάλλεται καινούργια αμοιβή.

2. Οι χρηματοδοτούμενες κατά τις περιπτώσεις του κεφαλαίου Ε΄ αμοιβές δεν καταβάλλονται προκαταβολικά.

Κεφάλαιο Ε΄.
Χρηματοδοτούμενες αμοιβές

30. Χρηματοδοτούνται οι προκαταβολικές αμοιβές για πληρωμή συντήρησης ή/και  παράδοσης παιδιού, καθώς και για πληρωμές για εξαρτημένη εργασία.

Σημειώσεις:

1. Οι αμοιβές που περιγράφονται στο κεφάλαιο αυτό χρηματοδοτούνται από τον προϋπολογισμό του εκάστοτε περιφερειακού δικαστηρίου ύστερα από γραπτή αίτηση του ιδιωτικού δικαστικού επιμελητή. Στην αίτηση αναφέρονται: το ονοματεπώνυμο και ο αριθμός μητρωου του ιδιωτικού δικαστικού επιμελητή, η διεύθυνση του γραφείου του, ο αριθμός του φακέλου,  ο τραπεζικός λογαριασμός, οι πλευρές και η υπόθεση της δίκης, το δικαστήριο που εξέδωσε το εκτελεστο τιτλο.

2. Ο ιδιωτικός δικαστικός επιμελητής επιστρέφει στον προϋπολογισμό του δικαστηρίου το χρηματοδοτούμενο ποσό, όταν πληρωθεί. 

Κεφάλαιο ΣΤ΄.
Ειδικές αμοιβές

31. Οι ειδικές αμοιβές είναι οι παρακάτω:

α) Για έρευνα στα βιβλία μεταγραφών, υποθηκών, κατασχέσεων και διεκδικήσεων, για διαπίστωση της περιουσιακής κατάστασης εκείνου κατά του οποίου στρέφεται η εκτέλεση,

β) τραπεζικοί λογαριασμοί,

γ) παροχή πρόσβασης, άνοιγμα και κλείσιμο χώρων,

δ) μεταφορά, διακίνηση και φύλαξη κατασχεμένης περιούσίας,

ε) γνωμοδότες

στ) φύλακες,

ζ) μεταφραστείς και διερμηνείς,

η) εκτοπισμός, εξαφάνιση και επισφράγιση αντικειμένων,

θ) για την εκτός της έδρας μεταφορά του ο ιδιωτικός δικαστικός επιμελητής δικαιούται 0,50 λέβα για κάθε χιλιόμετρο αλλά όχι περισσότερο από τριάντα (30) λέβα για μια πράξη, ανεξάρτητα αν αυτή εκτελέστηκε με μια ή περισσότερες επισκέψεις.  

Σημείωση. Οι ειδικές αμοιβές επιβαρύνουν τον οφειλέτη, όταν υπάρχει απόδειξη ή καταχωρήθηκαν στο πρωτόκολλο εκτέλεσης της σχετικής πράξης.

Κεφάλαιο Ζ΄.
Πληρωμή των αμοιβών

32. Όταν μια πράξη, που προβλέπεται στον άρθρο 18, παρ. 6 του Νόμου περί ιδιωτικών δικαστικών επιμελητών, ανατεθεί σε ιδιωτικός δικαστικός επιμελητής άλλης  περιοχής οι αμοιβές για τη σχετική πράξη λαμβάνονται από αυτόν.

33. Οι παραπάνω αμοιβές πληρώνονται από τον εντολέα κατά τη σύνταξη του εκτελεστού τίτλου και πριν την έναρξη της σχετικής εκτελεστικής πράξης.

34. Οι αμοιβές για τις εκτελεστικές πράξεις πληρώνονται από τον εντολέα και επιβαρύνουν τον οφειλέτη.

Μεταβατικές διατάξεις

Παράγραφο ένα. Οι αμοιβές καθορίζονται βάσει του άρθρου 78, παρ. 2 του Νόμου περί ιδιωτικών δικαστικών επιμελητών

Οροι και Προϋποθέσεις     Πολιτική απορρήτου
web design & hosting SoftHouse


Χρησιμοποιούμε cookies για να διασφαλίσουμε ότι σας παρέχουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης στον ιστότοπό μας. Περισσότερες πληροφορίες για το πώς χρησιμοποιούμε cookies και πώς μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις στον υπολογιστή σας.

Cookies

What are cookies ?

A cookie is a small text file that a website saves on your computer or mobile device when you visit the site. Cookies are widely used in order to make websites work, or work more efficiently, as well as to provide information to the owners of the site.

How do we use cookies?

Website use Google Analytics, a web analytics service provided by Google, Inc. ("Google") to help analyse the use of this website. For this purpose, Google Analytics uses"cookies", which are text files placed on your computer.

The information generated by the cookies about your use of this website - standard internet log information (including your IP address) and visitor behaviour information in an anonymous form - will be transmitted to and stored by Google including on servers in the United States. Google will anonymize the information sent by removing the last octet of your IP address prior to its storage.

According to Google Analytics terms of service, Google will use this information for the purpose of evaluating your use of the website and compiling reports on website activity.

We not use, and not allow any third party to use the statistical analytics tool to track or to collect any personally identifiable information of visitors to this site. Google may transfer the information collected by Google Analytics to third parties where required to do so by law, or where such third parties process the information on Google`s behalf.

According to Google Analytics terms of service, Google will not associate your IP address with any other data held by Google.

You may refuse the use of Google Analytics cookies by downloading and installing Google Analytics Opt-out Browser Add-on. The add-on communicates with the Google Analytics JavaScript (ga.js) to indicate that information about the website visit should not be sent to Google Analytics.

Cookies are also used to record if you have agreed (or not) to our use of cookies on this site, so that you are not asked the question every time you visit the site.

Google Analytics Opt-out Browser Add-on

How to control cookies?

You can control and/or delete cookies as you wish. You can delete all cookies that are already on your computer and you can set most browsers to prevent them from being placed.

All about cookies

Managing cookies in your browser

Most browsers allow you to:
  • see what cookies you have got and delete them on an individual basis
  • block third party cookies
  • block cookies from particular sites
  • block all cookies from being set
  • delete all cookies when you close your browser

If you chose to delete cookies, you should be aware that any preferences will be lost. Also, if you block cookies completely many websites (including ours) will not work properly and webcasts will not work at all. For these reasons, we do not recommend turning cookies off when using our webcasting services.
X