Претплатите се за e-mail
обавештење
1.79599
2.32757
1.95583
2.00660

Вход за взискатели
Потребител:
Парола:

Тарифе

Начало » Тарифе

ТАРИФА ЗА ТАКСЕ И ТРОШКОВЕ У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ О ПРИВАТНИМ СУДСКИМ ИЗВРШИТЕЉИМА

Објављено у службени лист Републике Бугарске, бр.35, 28 Априла 2006 година

Део I.
Редовне таксе

1. За покретање извршног поступка такса износи 20 лв.

2. За потпуно истраживање имовинског стања дужника, доставу података, докумената, других папира и преосталих ствари, као и за одређивање начина обављања од приватног судског извршитеља такса износи 50 лв.

3. За обављање сваке информације о дужнику и његовом имовинском стању такса износи 5 лв.

4. За слање поштом судског позива, преписа жалбе, обавештења и докумената такса износи 10 лв.

5. За уручивање судског позива, преписа жалбе, обавештења и докумената, укључно за уручивање изјаве тражиоца по чл. 398б, ал. 2 и 3 Грађанског процесуалног законика (ГПЗ), такса износи 20 лв.

6. За издавање потврде такса износи 5 лв.

7. За издавање преписа документа, састављен од приватног судског извршитеља, такса износи 2 лв., у случају па да је препис више од једне странице - за сваку другу по 1 лв.

8. За припрему копија извршног поступка такса износи 10 лв.

Напомена. За припрему преписа извршног поступка и подношењу надлежном суду такса износи 20 лв.

9. За стављање забрану без пописа, укључно над делом трговинског друштва по чл. 398б, ал. 1 ГПЗ, такса износи 15 лв.

10. За захтев до одговарајућег съдија за упис или скидање забрану такса износи 15 лв.

11. За придружењу извршног повериоца такса износи 50 лв.

12. За припрему рачуна о количини дуга са стране приватног судског извршитеља такса износи 30 лв.

13. За припрему и подносу расподеле такса износи 30 лв.

14. За овлашћење извршног повериоца поднети захтев пред окружним судом зависно од седишта друштва за његови прекид по чл. 398б, ал. 2 и 3 ГПЗ такса износи 20 лв.

15. За вршење продаје безналични ценни книжа се събира такса 100 лв.

16. За спровођење одређене акције, утврђене у поглављу четрдесет пет КПЗ такса износи 50 лв.

Напомена. Иста такса се сакупља и за реализирање режима личних односа и предаје детета.

 17. За препуштање и задуживање да се оствари сакупљање или  уместо плаћање такса износи 20 лв.

18. За спровођење мере обезбеђења се сакупљају таксе, предвиђене у овом делу.

19. За пружање докумената и података у вези јавне продаје по Закону о специфичним залозима (ЗСЗ) такса износи 20 лв.

Део II.
Пропорционалн
е таксе

20. За вршење пописа покретних и непокретних имовина, укључно постојећих вредних папира, такса износи 1,5 посто над сумом, за коју се захтева извршење, али не мање од 50 лв.

Напомене:  

1. Када извршнох повериоца захтева да се изврши попис имовине за суму, мању од износа узимања, се сакупља такса, која износи више од ове суме.

2. Када постане јасно да је цена пописаних ствари већа, такса која се се сакупља је над разликом.

3. При прелазку спровођења са једних ствари на друге, независно од тога дали су покретне или непокретне, се не сакупља нова такса, ако није био спроведен попис.

21. За принудно одузимање и предају покретних ствари, укључно имовина дата у залогу по ЗСЗ, такса која се сакупља је у вредности 2 посто над ценом ствари, али не мање од 50 лв.

Напомена. Након јавне продаје или продаје такса је на терет купца.

22. За улазак у посед непокретне имовине, такса која се сакупља је у износу од 1 посто на цену некретнине, али не мање од 200 лв.

Напомене:

1. Када није цена имовине наведена у извршну исправу, такса се сакупља на пореске процене према Закону о локалним порезама и таксама.

2. Такса за улазак у посјед након јавне продаје је на терет купца.

3. За улазак у посед породичног становања такса износи 50 лв.

23. За припрему судског решења за доделу непокретне имовине такса износи 1,5 посто на продајну цену, али не мање од 50 и не више од 3000 лв.

Напомена. Такса је на терет купца.

24. За одржавање јавне продаје имовине, које је у деоби или у залоги према поступку ЗСЗ или ГПЗ такса износи 2 посто на продајну цену, али не мање од 50 лв.

Напомена. Код деобе такса је на терет странке у зависности од њихових делова.

25. За чување пописане или дане као обезбеђење имовине, таксе које се сакуплају су следеће:

а) када од имовине нема доходка - од 50 до 100 лв. за један календарски месец;

б) када осим чувања се остварује и управљање имовине - 20 посто на бруто месечни доходак од имеовине за време чувања, али не мање од 50 лв.

26. За спровођење новчаног узимања се сакупља такса на прикупљену суму, како следи:

а) до 100 лв. - 15 лв.;

б) од 100 до 1000 лв. - 15 лв. + 10 % за вишак над 100 лв.;

в) од 1000 до 10 000 лв. - 105 лв. + 8 % за вишак над 1000 лв.;

г) од 10 000 до 50 000 лв. - 825 лв. + 6 % за вишак над 10 000 лв.;

д) од 50 000 до 100 000 лв. - 3225 лв. + 4 % за вишак над 50 000 лв.;

е) над 100 000 лв. - 5225 лв. + 2 % за вишак над 100 000 лв.

Напомена:

1. Код делимичног сакупљања новаца такса се одређује за читавог дуга, али се прикупља део, који одговара на прикупљену суму.

2. Код обављања узимања за повремена плаћања, укључно и за издржавање, такса се узима једнократно изнад заједничког износа од исплаћених сума сваког 6 месеца изузев случајева отплате обавеза прошлог периода.

3. Такса на добијане суме при прикључивању извршног повериоца се сакупља само од приватног судског извршитеља, којег је сакупио суму придружених судских поверилаца.

4. Од таксе за спровођење новчаног узимања се одузима скупљену суму по т. 20 за обављање пописа.

27. За обављање мере обезбеђења изван случајева од I дела сакупљају се таксе, предвиђене за одговарајуће делатности у овим делу.

Део III.
Додатна такса

28. За обављање са стране приватног судског извршитеља делатности у вези са индивидуалним принудним извршењем у току његовог нерадног времена, нерадних дана и празника се сакупља додатна такса у вредности од 50 посто од таксе за одговарајући поступак.

Напомена. Додатна такса се не сакупља за обављање поступака по т. 20 - 24.

Део IV.
Аванс
не таксе

29. Извршни поверилац плађа авансно у вредности, одређеној у тарифи за одговарајући поступак:

а) обичне таксе;

б) пропорционалне таксе, изузев таксе по т. 26;

в) додатну таксу;

г) додатне трошкове.

Напомене:

1. Када приватни судски извршитељ је отишао на лицу места принудног вршења и оно је одложено на захтев извршног повериоца, наплаћена такса преостаје на његов терет, па да би се продужио и даље извршење се наплаћа нова такса.

2. Авансне помоћне таксе се не дугују по делу V.

Део V.
Помоћне таксе

30. Помоћне су авансне таксе за узимање за издржавање, за предају детета и за узимање по радним односу.

Напомене:

1. Таксе са овог дела се захтевају од приватног судског извршитеља за исплаћивање из буђета одговарајућег окружног суда са писном изјаву у којој се морају навести: имена и регистарски број приватног судског извршитеља, адреса канцеларије, број извршне парнице, основ и вредност помоћне такса, која се дугује, текући рачун, број, странке и предмет парнице за коју је издана извршна исправа, суд, који ју је издао.     

 2. Приватни судски извршитељ враћа помоћну таксу по буђеду суда после кад буде сакупљена са судског дужника.

Део VI.
Додатни трошкови

31. Додатни трошкови су трошкови за:

а) таксе за добијање података и докумената, повезана са судским дужником и/или његовом имовином;

б) банкарске таксе и комисионе;

в) осигурање доступа, отварјње и затварјње простора;

г) транспорт, пренос и чување присвајањих ствари;

д) вештаке;

е) чуваре;

ж) преводачи и тумачи;

з) одстрањивање, уништање и стављање ствари под печат;

и) транспортирање приватног судског извршитеља изван насељеног места, где се н налази његова канцеларија - по 0,50 лв./ км, али не више од 30 лв. за један поступаке, независно од тога дали је испињено са једном или више посета.

Напомена. Додатни трошкови су на терет задужне особе, када је за њјих издат документ или су уписани у записник за обављање одговарајуће поступке.

Део VII.

Плаћање такса

32. У случаји да се задужи приватни судски извршитељ из другог рејона обавити поступак по чл. 18, ал. 6 ЗЧСИ такса, која је одређена за одговарајући поступак у тарифи, се добија од њега.

33. Таксе, одређене у тарифи, се плаћају са стране извршног повериоца када се покрене парнички поступак и пре обављања одговарајућег парничког извршног поступка.

34. Таксе и трошкови у вези са парничким извршним поступком се плаћају са стране извршног повериоца и су на терет задужне особе.

Опсти услови     Правила о приватности
web design & hosting SoftHouse


Ми користимо колачиће да бисмо вам дати најбоље искуство прегледања на нашем сајту. Сазнајте више о томе како користимо колачиће и како можете да промените поставке.

Cookies

What are cookies ?

A cookie is a small text file that a website saves on your computer or mobile device when you visit the site. Cookies are widely used in order to make websites work, or work more efficiently, as well as to provide information to the owners of the site.

How do we use cookies?

Website use Google Analytics, a web analytics service provided by Google, Inc. ("Google") to help analyse the use of this website. For this purpose, Google Analytics uses"cookies", which are text files placed on your computer.

The information generated by the cookies about your use of this website - standard internet log information (including your IP address) and visitor behaviour information in an anonymous form - will be transmitted to and stored by Google including on servers in the United States. Google will anonymize the information sent by removing the last octet of your IP address prior to its storage.

According to Google Analytics terms of service, Google will use this information for the purpose of evaluating your use of the website and compiling reports on website activity.

We not use, and not allow any third party to use the statistical analytics tool to track or to collect any personally identifiable information of visitors to this site. Google may transfer the information collected by Google Analytics to third parties where required to do so by law, or where such third parties process the information on Google`s behalf.

According to Google Analytics terms of service, Google will not associate your IP address with any other data held by Google.

You may refuse the use of Google Analytics cookies by downloading and installing Google Analytics Opt-out Browser Add-on. The add-on communicates with the Google Analytics JavaScript (ga.js) to indicate that information about the website visit should not be sent to Google Analytics.

Cookies are also used to record if you have agreed (or not) to our use of cookies on this site, so that you are not asked the question every time you visit the site.

Google Analytics Opt-out Browser Add-on

How to control cookies?

You can control and/or delete cookies as you wish. You can delete all cookies that are already on your computer and you can set most browsers to prevent them from being placed.

All about cookies

Managing cookies in your browser

Most browsers allow you to:
  • see what cookies you have got and delete them on an individual basis
  • block third party cookies
  • block cookies from particular sites
  • block all cookies from being set
  • delete all cookies when you close your browser

If you chose to delete cookies, you should be aware that any preferences will be lost. Also, if you block cookies completely many websites (including ours) will not work properly and webcasts will not work at all. For these reasons, we do not recommend turning cookies off when using our webcasting services.
X