Подписаться для e-mail
уведомление
1.80361
2.28258
1.95583
1.98461

Вход за взискатели
Потребител:
Парола:

Публикации

Начало » Публикации

Деконфискацията - способ на раздържавяване

Раздържавяването е един от актуалните процеси днес. Спрягат се всякакви видове (чрез борсата, посредници, масова приватизация). Незаслужено малко внимание досега се отделя на деконфискацията. Обемът собственост, който е възстановен и ще се възстанови чрез този способ, е значителен, особено след влизането в сила на гласувания наскоро Закон за обезщетяване на собствениците на одържавени имоти през периода 1945 - 1962 г. Визираните в този закон конфискации се отменят екс леге (по силата на закона) за разлика от вече отменените чрез актове на Върховния касационен съд (ВКС) присъди с постановени по тях конфискации. Предмет на конфискация, респективно деконфискация, освен конкретни имоти, са и акции и дялове, и съответните им членствени права на участие в управлението на юридически лица, деконфискацията на които разкрива особености.
Наказанието конфискация по принцип се налага и отменя от наказателния съд с индивидуални, имащи конститутивно действие съдебни решения. В постановление №9/84 г. пленумът на Върховния съд е посочил, че "това са решения, чрез които се преобразуват права. Преобразуваното право преминава в патримониума на този, на когото съдът го е предоставил по силата на самото решение, като за този ефект на решението не е необходимо провеждането на изпълнение". С постановяването на решението на ВКС, отменящо конфискацията на членствени права, те стават собственост на осъдения. Възстановен е пълният комплекс акционерни права, които са произтичали от конфискувания процент капитал, притежаван от осъдения при конфискацията. Това е така, защото в този комплекс влизат и неимуществените допълнителни (колективни) права, за възникването на които се изисква притежаването на определен брой акции (за разлика от правата, свързани с всяка акция, наричани индивидуални). Това са права, които Търговският закон предвижда за акционерите, притежаващи поне 1/10 (чл.223), 1/5, 2/3 и т.н. от капитала. Броят на притежаваните акции и тяхното съотношение с общия брой на акциите са правопораждащ юридически факт за възникване на допълнителни акционерни права. Тези допълнителни права, определени от притежавания дял от капитала, също се възстановяват по силата на конститутивното действие на решението за отмяна на конфискацията. В случая нарастването на капитала за времето между конфискацията и отмяната е без значение. Конфискуваните допълнителни права се възстановяват в обема и съдържанието, което имат в момента на конфискацията, т.е. възстановява се конфискуваният процент от капитала, удостоверяващ тези права. В пълно съответствие с гореизложеното е и обобщената практика на ВКС, според която отмяната на изключване "води до възстановяване на всички права на съдружника в този обем и съдържание, каквито имат останалите съдружници" (виж "Коментар по търговски дела на ВС 1994-96 г.", стр. 53 от М. Бобатинов). След отмяната на конфискацията положението на притежателя на деконфискувани акционерни права е идентично с това на възстановен след изключване съдружник. Евентуалното нарастване при управлението от държавата на имуществото на АД, съответно на имуществото, което стои зад възстановените на наследниците членствени права, може да бъде основание само за облигационна претенция към АД (то е надареният субект с инвестиции, които всъщност са дарения), а не към възстановените собственици на капитал. В практиката на Върховния касационен съд - тълкувателно решение №2/95 г. на ОСГК, се казва: "Наличието на държавни инвестиции в имуществото, върху което се възстановяват права на друг правен субект, поражда облигационни права и задължения." Предявяването на такава претенция обаче практически е трудно мислимо, защото за нея няма законно основание сред основанията за разваляне на дарение за АД. Дори да се приеме, че бъде намерено основание, то претенцията би била погасена по давност, ако е изтекъл 1 година срок за предявяване на иска за отмяна на дарение чл.227, ал.3 ЗЗД.

В изпълнение на решението, отменящо конфискацията, съгласно разпоредбата на чл.151 от Закона за изпълнение на наказанията: "Ако след изпълнението й конфискацията бъде отменена, иззетите имущества се връщат на осъдения или неговите наследници." Отрасловият министър, упражняващ правото на собственост на държавата в дружеството, издава на собствениците удостоверения за собствеността върху деконфискувания процент от капитала, те се вписват в книгата на акционерите и се свиква ОС с участието на възстановилите правата си частни собственици.
Всяко забавяне на тези действия нанася на собственика вреди от това, че без правно основание е лишен от възможността да упражнява собствеността си. Неизпълнението на фактическото задължение за документално оформяне на собствеността върху част от капитала не може да има за последица оставане на възстановените права в патримониума на държавата. От незаконосъобразното си поведение никой, включително и държавата, не може да черпи права. Транслацията на правата между субектите се осъществява по силата на съдебния акт независимо от волята и без волеизявления на субектите. Съдебното решение, отменящо конфискацията, като наказателно-съдебен акт, има конститутивно действие и всеобща задължителна сила (чл.372, НПК), поради което всички корпоративни права са възстановени на оправдания с влизането му в сила. Една от задачите в програмата на правителството 1997-2001 г. е намирането на нов подход на държавната администрация към приватизационния процес. Този подход обаче в отделни случаи остава добро пожелание. На фона на неимоверни усилия на правителството държавата бързо да се освободи от "собственост в промишлеността с приоритет на цялостното приватизиране на отделни предприятия" (програма на МС) някои чиновници без основание задържат предаването на възстановения капитал. Забавянето на изпълнението на това задължение натоварва държавата с имуществена отговорност по чл.7 във връзка с чл.5, ал.2 от конституцията и Закона за отговорността на държавата за вреди, причинени на гражданите. Визираната отговорност на държавата съдържа в себе си общоприетия правен принцип, забраняващ и на държавата като правен субект да вреди другиму. Безспорно е, че когато държавата е конфискувала и ползвала незаконосъобразно имуществото на своите граждани, тя им нанася вреди. Забавянето предаването на възстановения капитал като поведение на съответните длъжностни лица е и престъпление по чл.282 или 283б или чл. 296 от Наказателния кодекс. Особено новият чл. 283б - "Длъжностно лице, което пречи или затруднява упражняването от собствениците на правата им, възстановени... чрез влезлите в сила съдебни актове, се наказва с лишаване от свобода от 2 до 6 години" , би трябвало да разтревожи неуважаващите новия подход към раздържавяването държавни чиновници, за тяхното бъдещо местопребиваване.

Милен Бъзински, София

Брой 1, 10 януари 1998, в-к Капитал

Условия и положения     Политика конфиденциальности
web design & hosting SoftHouse


Мы используем куки, чтобы гарантировать, что мы дать вам лучший опыт просмотра на нашем сайте. Узнайте больше о том, как мы используем куки и как вы можете изменить настройки.

Cookies

What are cookies ?

A cookie is a small text file that a website saves on your computer or mobile device when you visit the site. Cookies are widely used in order to make websites work, or work more efficiently, as well as to provide information to the owners of the site.

How do we use cookies?

Website use Google Analytics, a web analytics service provided by Google, Inc. ("Google") to help analyse the use of this website. For this purpose, Google Analytics uses"cookies", which are text files placed on your computer.

The information generated by the cookies about your use of this website - standard internet log information (including your IP address) and visitor behaviour information in an anonymous form - will be transmitted to and stored by Google including on servers in the United States. Google will anonymize the information sent by removing the last octet of your IP address prior to its storage.

According to Google Analytics terms of service, Google will use this information for the purpose of evaluating your use of the website and compiling reports on website activity.

We not use, and not allow any third party to use the statistical analytics tool to track or to collect any personally identifiable information of visitors to this site. Google may transfer the information collected by Google Analytics to third parties where required to do so by law, or where such third parties process the information on Google`s behalf.

According to Google Analytics terms of service, Google will not associate your IP address with any other data held by Google.

You may refuse the use of Google Analytics cookies by downloading and installing Google Analytics Opt-out Browser Add-on. The add-on communicates with the Google Analytics JavaScript (ga.js) to indicate that information about the website visit should not be sent to Google Analytics.

Cookies are also used to record if you have agreed (or not) to our use of cookies on this site, so that you are not asked the question every time you visit the site.

Google Analytics Opt-out Browser Add-on

How to control cookies?

You can control and/or delete cookies as you wish. You can delete all cookies that are already on your computer and you can set most browsers to prevent them from being placed.

All about cookies

Managing cookies in your browser

Most browsers allow you to:
  • see what cookies you have got and delete them on an individual basis
  • block third party cookies
  • block cookies from particular sites
  • block all cookies from being set
  • delete all cookies when you close your browser

If you chose to delete cookies, you should be aware that any preferences will be lost. Also, if you block cookies completely many websites (including ours) will not work properly and webcasts will not work at all. For these reasons, we do not recommend turning cookies off when using our webcasting services.
X